De Houtsmid

Gevestigd te Sellingen; KvK nr. 63811839

(14 november 2020)         

Belangrijk
Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door, deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze diensten of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 1. Toepasselijkheid

1.1. De hier genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Houtsmid en op alle overeenkomsten met klanten van De Houtsmid.

1.2. Tenzij het een expliciete uitzondering is, zijn andere dan deze voorwaarden niet legitiem.

1.3. Wij stellen dat u, door uw bestelling te bevestigen, onze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud accepteert, nadat u ze hebt gelezen. Voorwaarden zijn belangrijk voor u en De Houtsmid, ze zijn ontworpen om te beschermen. Uw rechten als gewaardeerde klant en om onze rechten als bedrijf te beschermen en om een overeenkomst tussen ons te creëren. 

 1. Totstandkoming overeenkomst

2.1. Bestellingen kunnen online worden geplaatst via de De Houtsmid, website www.de-houtsmid.nl en per e-mail.

2.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van De Houtsmid en het voldoen aan de daarbij door De Houtsmid gestelde voorwaarden.

2.3. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Houtsmid onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft De Houtsmid het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 1. Prijzen en betaling

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. De klant dient betalingen aan De Houtsmid volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. De Houtsmid is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

3.3. Als er geen officiële overeenkomst is, heeft De Houtsmid het recht om prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.

3.4. De Houtsmid is enkel bevoegd om wijzigingen in prijzen aan te brengen na het realiseren van de overeenkomst indien er wijzigingen zijn in BTW-tarieven.

 1. Levering en overeenkomst

4.1. De Houtsmid is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Alle bestellingen worden geleverd op het ingevoerde afleveradres.

4.2. De door De Houtsmid opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Geaccepteerde orders worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

4.3 Bij zet/invoer/schrijf- of rekenfouten kan De Houtsmid een koop ongedaan maken.

4.4. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient De Houtsmid daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

4.5. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Houtsmid de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 1. Herroepingsrecht

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met De Houtsmid binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Dit geldt uitsluitend voor de standaard producten, voor maatwerk producten vervalt dit recht. 

5.2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

5.3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij binnen de bedenktermijn De Houtsmid op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product.

5.4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op ontvangst van het product(en) zendt de consument het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door De Houtsmid verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

5.7. Reeds door de consument betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de consument, exclusief de gemaakte leveringskosten door De Houtsmid.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

De Houtsmid
Beetserweg 61
9551 VD  SELLINGEN

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle door De Houtsmid in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Houtsmid totdat de klant hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

6.2. De Houtsmid is onherroepelijk bevoegd om de goederen terug te nemen als deze nog eigendom zijn van De Houtsmid.

 1. Garantie en conformiteit

7.1. De Houtsmid staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat De Houtsmid er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.2. Een door De Houtsmid, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

7.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van De Houtsmid, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

7.4. Garantieclaims moeten binnen 14 dagen na het ontdekken van het tekort worden ingediend en moeten worden geleid met een korte beschrijving van het tekort en een kopie van de originele factuur.

7.5 Indien De Houtsmid de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande Aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

 1. Klachtenprocedure

8.1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande Garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van De Houtsmid, dan kan hij telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens op onze contactpagina.

8.2. De Houtsmid geeft de consument zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.

 1. Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van De Houtsmid jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

9.2. Aansprakelijkheid van De Houtsmid jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Houtsmid meldt.

9.4 De Houtsmid is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang van de werkzaamheden.

9.5. In geval van overmacht is De Houtsmid niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

 1. Privacy

10.1. De gegevens en informatie die de klant aan De Houtsmid verstrekt, zal De Houtsmid zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. De Houtsmid mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.

 1. Toepasselijk recht

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.